Privacy statement

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van vb&t Verhuurmakelaars (hierna: ‘wij’). In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en opdrachtgevers. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Via de site www.vbtverhuurmakelaars.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Algemene verordening Gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dat betekent onder andere dat:

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en ieder ander die gebruik maakt van onze website en/of online diensten. Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-10-2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Wat registreren wij

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Deze persoonsgegevens wordt door ons gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten, ter verbetering van onze dienstverlening, en het bevorderen van de communicatie met u als klant.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Creditcheck

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning voeren wij identiteits- en creditchecks uit. Deze controles doen wij om huurders en verhuurders te beschermen tegen misbruik. Dit gebeurt door met  persoonsgegevens, waaronder uw naam, adresgegevens en ID-nummer, gegevens op te vragen bij een gecertificeerd kredietwaardigheids- en identiteitsbeoordelaar. Zij verstrekken enkel gegevens aan ons onder strikte voorwaarden en volgens geldende wet- en regelgeving.

Vroegsignalering

Per 1 januari 2021 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan, ook wel Vroegsignalering genoemd.

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.

Als vastgoedmanager geven wij uitvoering aan deze wet. Dit betekent dat als wij signaleren dat er huurachterstanden zijn, wij dit zullen melden bij de betreffende gemeente. Hierbij zullen wij uw naam en adres, telefoonnummer en emailadres doorgeven aan de betreffende gemeente, inclusief de hoogte van de achterstand en de vervaldatum van de vordering.

Fraude en witwassen
Wij hebben volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de verplichting om te onderzoeken wie onze klanten precies zijn en om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden. Hierdoor worden er zogenaamde PEP- en Sanctietoetsen uitgevoerd om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Dit gebeurt door met persoonsgegevens, waaronder uw naam, adresgegevens en ID-nummer, gegevens op te vragen bij een gecertificeerd compliance specialist. Zij verstrekken enkel gegevens aan ons onder strikte voorwaarden en volgens geldende wet- en regelgeving.

Openbare bronnen
We raadplegen bronnen zoals openbare registers, kranten, het internet en openbare profielen van je sociale media om fraude te voorkomen.

Doelen en grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.

  2. U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.

  3. Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.

  4. Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  5. Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval:

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen.

Bewaartermijnen en Locatie

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van ons te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers in Nederland.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.

Voor het optimaal kunnen leveren van onze diensten maken wij gebruik van systemen en leveranciers.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via fg@vbtgroep.nl

Dé verhuurspecialist van Nederland

Met een woningbestand van 15.000 woningen is vb&t Verhuurmakelaars een van de grootste verhuurspecialisten van Nederland. We hebben 55 jaar ervaring in het verhuren en beheren van woningen.